VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD
TLF 98994232 
 EPOST: post@vaktmesterhjelpen.no
   Hjem

 TROMSØPALMEN OG ANDRE HARDFØRE UGRESSARTER

               Vaktmesterhjelpen utfører bekjempelse av ugras og på flere tusen kvadratmeter i året.

Vaktmesterhjelpen utfører bekjempelse og totalutryddelse av Tromsøpalmen

 
Det vurderes i hvert enkelt tilfelle hvilken metode som benyttes for ugrasbekjempelse og bekjempelse av "villniss".
 
Dette gjøres i nært samarbeid med oppdragsgiver.
 
Det er viktig å ta hensyn til stedets artsmangfold og beliggenhet når tiltak igangsettes.
 
Vi kan totalbekjempe en eller flere ugrasarter samtidig på et område og la andre vekster stå igjen uten å bli skadet.
 
Utrydding av ugras på området kan i enkelte tilfeller medføre flere behandlinger gjennom utryddingsprosessen.
 
I andre tilfeller vil en behandling være tilfredsstillende, spesielt når det er snakk om noen få planter eller et begrenset område.
 
Alt må som nevnt vurderes i hvert  enkelt tilfelle og er vanskelig å gi noe fasitsvar.
 
Vi utfører brakking - total utryddelse av all vegetasjon på  områder hvor det er nødvendig eller hvor området skal brukes til et annet formål.
 
Det er viktig å ha med seg at etter bekjempelse av et ugrasproblem er at det vil og kan ligge frø i jorden som vil spire på et senere tidspunkt.
 
Enkelte frø kan ligge i 50 år i jorden før det spirer når det får optimale forhold.
 
 Ved jordbearbeidelse vil slike frø komme opp i nytt jordlag og få gode forhold og begynne å spire.
 
Når et område er utryddet for ugras er at det  vedlikeholdes og at når gamle  frø fra ugrasplanten spirer senere at disse ungplantene fjernes på et tidlig stadium.
Blir plantene for store vil problemet tilta igjen.
 
På områder hvor et spesielt ugras har tatt overhånd hvor det er flere som grenser til hverandre er det lurt at grunneierne går sammen slik at
et større område kan bekjempes.
 Dette for å minske faren for at ugraset tar overhånd igjen enten gjennom frø eller jordstengler.

Enkelte ugrasarter kan skyte nye jordstengler fra morplanten med opp til 7 meter.

I tillegg vil dette forskjønne området og den stedlige floraen vil komme tilbake.
 
En vil da også på denne måten dele utgiftene til ugrasbekjempelsen og få et bedre resultat.

Fremmede ugrasplanter fortrenger den opprinnelige vegetasjon på stedet når den får utbre seg, og lokale opprinnelige planter dør ut.
 
Det kan være lurt å begynne bekjempelsen av et ugrasproblem allerede på sensommeren og høsten.
 
Dette vil medføre at til våren er det mindre ugras men bekjempelsen må fortsette på våren eller kontrolleres for om nytt ugras kommer opp.
 
For enkelte ugrasplanter er det kun om våren den beste tiden for bekjempelse er.VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

TELEFON 98 99 42 32

EPOST: post@vaktmesterhjelpen.no